Одељење пољопривреде, шумарства и руралног развоја

  Ово одељење има следеће одговорности:
  • Израду и примену политика развоја пољопривреде, шумарства, водопривреде, и сточарства;
  • Вођење евиденције о пољопривредним земљиштима, необрађеним земљиштима датим на коришћење, евиденцију о земљишту за које је промењена намена коришћења;
  • Израда планова, анализа, информација, извештаја и програма који служе као стручна основа за одређивање развојне политике у пољопривреди;
  • Праћење и студирање општег стања у пољопривреди, давање предлога за предузимање мера за ревитализацију, консолидацију и трансформацију;
  • Сарађује са научним институцијама из области пољопривреде: пољопривредним факуптетом, различитим институцијама, НВО-има, ВО-има као и са пословним привратним и државним субјектима;
  • Брине о примени законске регулативе из области пољопривреде, сточарства и биљне производње, шумарства, водопривреде и др.
  • Врши све друге послове одређене Законом и актима донетих на седницама Скупштине.

       Директор одељења пољопривреде, шумарства и руралног развоја је Звонко Бујић. Рођен је 23.04.1967.год у Гњилану, где је и завршио основну и средњу пољопривредну школу. Високо образовање је стекао на Пољопривредном факултету на коме је дипломирао и стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде. Ожењен је и има троје деце.