Одељење за јавне услуге, безбедност и ванредне ситуације

  Ово одељење има следеће одговорности:
  • Пружа јавне услуге свим грађанима, укључујући снабдевање водом, сакупљање отпадних вода, канализацију, одвођење и прераду отпадних вода, прикупљања отпада и локалне шеме грејања на даљину;
  • Одржава јавне паркове, гробља и објекте на отвореном простору;
  • Додељује дозволе приватно пруженим јавним услугама, укључујући локални транспорт аутобусом;
  • Припрема и примењује план за вандредне ситуације и спашавање у случају природних несрећа и осталих катастрофа;
  • Спроводи програме обуке за тимове за спашавање и осигурава одговарајућу опрему потребну за ванредне ситуације;
  • Брине се о спровођењу и унапређивању мера заштите од пожара, поплава и других елементарних непогода;
  • Доноси план заштите од пожара ослањајући се на процену опасности од пожара, у складу са упуствима издатим од одговарајућег министарства;
  • Прати спровођење плана заштите од пожара, најмање једанпут годишње;
  • Усклађивање хитних са другим плановима, као и са новим урбанистичким планом;
  • Организовање других услуга које спадају у одговорности овог одељења;
  • Уско сарађује са КФОР-ом, СБК-ом и Полицијом Косова у области њихових задатака и надлежности;
  • Врши и друге послове одређене Законом.

 • NOVI BLOK