Оделење урбанизма и катастра

  Ово одељење има следеће одговорности:
  • Израду и надзор реализације Развојног плана Општине, Развојног урбаног плана и регулативних планова према Закону о просторном планирању;
  • Праћење и студирање просторног развоја Општине, према савременој методологији;
  • Израда делова регулативног плана;
  • Планирање у урбаним и руралним зонама;
  • Издавање дозвола за изградњу сталних и привремених објеката, привредних, хотелијерских и пословно-стамбених објеката;
  • Предлог за обраду локација и издавање земљишта на коришћење;
  • Примену општинских Одлука и Правилника из домена одговорности овог одељења;
  • Организирање и одређивање комисија за технички пријем грађевинских објеката;
  • Издавање дозвола за коришћење недовршених објеката;
  • Припрему предлога за правилнике и друга нормативна акта из области изградње, планирања, пројектирања и просторног регулисања према Закону о просторном планирању;
  • Формирање радних група за израду и примену Урбанистичког и регулативних планова;
  • Посматрања анализе и истраживања на терену;
  • Обављање процедуралних и административних делатности из области одговорности одељења;
  • Води евиденцију о некретнинама физичких и правних лица;
  • Води евиденцију о изменама у вези са имовином у катастарском елаборату, издаје поседовне листове, копија планова, уверење о имовини, уверење о историји некретнина;
  • Води евиденцију о непокретној имовини Општине;
  • Доноси решења о промени власника, идентификацији парцела на терену, њиховом мерењу;
  • Врши снимање имовине и објекта на терену;
  • Прави приручнике за парцеле;
  • Прави скице објеката, јавних и приватних путева, припрема анализе у вези са мерењем и регулисањем земљишта за комасацију и арондацију;
  • Бави се припремом и реализацијом инфраструктурних пројеката;
  • Обавља и друге општинске послове утврдјење законским одредбама на снази.