Оделење опште администрације

  Ово оделење има следеће одговорности:
  • Помаже и прати поступке за усвајање општинских правилника и њихову техничку правну обраду;
  • Надгледа целокупну општинску управу (по одељењима), дисциплину особља и покреће дисциплинске поступке у случајевима кршења кодекса понашања;
  • Води евиденцију запослених у општинској цивилној служби, као што су одсуство, боловање, дисциплинске мере, обављене обуке, расписивање конкурса за попуну слободних радних места и регрутовање цивилних службеника, припрема акте именовања и досије цивилник службеника
  • Пружа и одржава услуге за функционисање општине без препрека, као што су: возила, телефон, грејање, хлађење и други системи;
  • Руковиди матичном службом у општини;
  • Одговорно је да надгледа и прати рад заједничких служби: обезбеђење, чишћење и одржавање општинских просторија;
  • Води евиденцију о покретној имовини општине;
  • Руковови ауто парком, сервис и одржавање кола, као и употребу;
  • Пружа стручну помоћ Председнику Општине, такође, путем скупштинске службе пружа правно техничку помоћ Скупштини;
  • Обавља и друге послове из делокруга рада, у складу са Законом и актима донетих од стране Скупштине.