Скупштина општине

      Скупштина општине Партеш/Пасјане је највиши представнички орган општине којег &нбсп;непосредно бирају грађани општине у скалду са Законом о локалним изборима. 


Скупштина општина Партеш/Пасјане има 15 одборника, који се бирају на период од четири године. Сви одбортници Скупштине општине имају иста овлашћења и одговорности у процесима доношења одлука. Скупштина општине бира већином гласова, председавајућег Скупштине општине, из реда одборника. Председавајући скупштине општине бира се на исти мандат као и одборници Скупштине. 

Скупштина општине одржава најмање десет седница годишње, од којих се пет одржава током првих шест месеци у години. Ванредна седница Скупштине општине сазива се од стране председавајућег или на основу писменог захтева најмање једне трећине укупног броја одборника Скупштине општине или председика општине. 

Скупштина општине има овлашћења да усвоји Статут, Пословник о раду, уредбе и одлуке неопходне да би се примењивале општинске надлежности. Скупштина општине може поверити одређена овлашћења њеним одборима, председнику општине и другим телима и може опозвати пренета овлашћења у свако доба. Скупштина општине може пренети њену одговорност у погледу следећег:
 • Статута или Пословника о раду, општинских уредби и усвајања, измене и допуне или опозивања истих;
 • одобравање буџета и инвестиционих планова;
 • одобравање других финансијских питања која су за Скупштину резервисана Статутом или Пословником о раду;
 • годишњег плана рада и годишњег извештаја;
 • оснивања одбора који су обавезни према овом закону;
 • избора председавајућег и заменика председавајућег Скупштине општине;
 • нивоа такси и накнада;
 • стварање и употребе, у складу са важећим законодаваством, општинских симбола, одликовања и почасних звања;
 • давања назива и мењања назива путева, улица и осталих јавних места;
 • стварање међу-општинских и унутар општинских споразума;
 • доношења одлука за придруживање представничким удружењима општине Републике Косово и осталих одговорности које је по закону обавезно да се извршавају само од стране општине.
Дневни ред за састанак Скупштине општине одређује искључиво председавајући Скупштине општине у сагласноти са градоначенликом општине.