Обавештење о процедури издавања дозвола за сечу приватних шума

  2016-02-02 11:12:18
  Овим се обавештавају заинтересовани грађани,власници приватних шума о процедури издавања дозвола за сечу приватних шума, у складу са Административним упуством бр.07-2010.
  Крајњи рок за подношење захтева за приватну сечу шума у приватним шумама у 2016.години је 31.03.2016. 

  Уз захтев се подносе и следећа оверена документа:
  1. Поседовни лист не старији од шест месеци, 
  2. Копија плана за дату парцелу за коју се подноси захтев за сечу са координатама не старију од шест месеци, 
  3. Копија важеће личне карте на име подносиоца захтева. 
  У одсуству или смрти власника,наследници подносе уговор о наследству или овлашћење оверено код нотара,којим се доказује власништво шуме.
  Уколико захтев подноси неко од чланова домаћинства потребно је доставити уверење о заједничком домаћинству или извод рођених којим се доказује сродство са власником. 
  Захтев се подноси код службеника департмана за пољопривреду, шумарство и рурални развој општине Партеш/Пасјане. 
  За парцеле које се налазе у поседовном листу издаје се само једно решење у току календарске године. 

  ЧИСТА СЕЧА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА ЗАКОНОМ!

  Свака сеча без дозволе (пре обележавања – дозначавања стабла), представља повреду закона о шумама на Косову бр.2003/3 и за то дело је предвиђена казна по члану 36 тачка 36.4.

  обавештење.pdf